MÅNGBERGS OCH HOLENS FÄBODLAG

 

Slutrapport för renovering av ränna och vattenhjul i

Mångbergssågen 2012 – 2013

 

1.    Bakgrund

 

Sågen i Mångberg byggdes på 1860-talet, sedan en vårflod spolat bort en ännu äldre såg. Sågen är vattendriven och innehåller dels en ramsåg som drivs av ett underfallshjul, dels ett kantverk som drivs av ett överfallshjul.

 

1982-83 renoverades sågen genom Mångbergs och Holens fäbodlags försorg. Sågen har sedan dess demonstrationskörts varje sommar i samband med fäboddagar/sågdagar, vilket har rönt mycket stort intresse.

 

Den renoverade sågen fungerade i stort sett utan problem till 1999, då axeln till kantverket gick av. En ny axel av ek anskaffades och monterades. Arbetet var omfattande och blev klart först 2004.

 

Under åren har också en del förstärknings- och reparationsåtgärder utförts på vattenrännan och vattenhjulen.

 

Med tiden blev rännan, som leder vattnet från dammen till vattenhjulen, i allt sämre skick och det blev nödvändigt att planera för en renovering. Se foto 1-4 nedan.

 

 

Foto 1 Översiktsbild med intaget till sågrännan   Foto 2  Sågrännan leder vattnet till vattenhjulen

                                                                             före renovering

 

 

Foto 3   Tvärbalkarna var så murkna att de inte   Foto 4   Stolparna var delvis mycket murkna

             klarade upplagstrycket mot stolparna

 

Vid sågdagen 2010 lossnade den yttre lagertappen i axeln för underfallshjulet, vilket innebar att sågen inte längre kunde köras. Axeln måste renoveras eller bytas ut.

Se foto 5.

 

Även underfallshjulet var delvis trasigt och hade ganska få års återstående livslängd. Se foto 6.

 

 

Foto 5  Vid sågdagen 2010 gick infästningen för  Foto 6    Även själva underfallshjulet var i

           den yttre lagertappen i axeln för under-                   dåligt skick

           fallshjulet sönder.

 

Överfallshjulet är däremot i bättre skick, eftersom det delvis renoverades i samband med att axeln för hjulet byttes. Det bedömdes inte behöva ersättas ännu.

Se foto 7-8.

 

 

Foto 7  Utloppet ur rännan och överfallshjulet.   Foto 8 Överfallshjulet renoverades delvis i

                                                                                   samband med axelbytet.

 

2.    Ansökningar om bidrag

 

För att finansiera den nödvändiga renoveringen ansökte fäbodlaget under flera år om bidrag från en rad olika instanser, bl a Siljans och Trängslets regleringsfonder och Riksantikvarieämbetet.

 

3.    Beviljat bidrag

 

Den 29 nov 2011 fick fäbodlaget av Riksantikvarieämbetet rådet att söka

Kulturminnesvårdsbidrag från Länsstyrelsen i Dalarna. Ansökan skickades in

22 jan 2012 och 7 juli 2012 fick vi det mycket glädjande beskedet att vår ansökan

beviljats och att ersättning utgår ”med högst 90% av miljöinvesteringens

stödberättigade kostnader men högst 400 000 kronor”.

 

Som klardatum för miljöinvesteringen angavs i beslutet 30 sep 2013.

 

4.     Arbetets genomförande

 

4.1    Planering

 

Omedelbart efter det att beskedet från Länsstyrelsen erhållits, kallades till ett extra

styrelsemöte för fäbodlaget och riktlinjerna för renoveringsarbetet drogs upp.

Följande tidplan skisserades för projektet:

·         Rivning av ränna, vattenhjul och axel utförs under sep-okt 2012.

·         Ny axel av ek beställs aug 2012, skall vara färdigtillverkad inkl smide mars 2013 och monteras april 2013.

·         Nytt vattenhjul beställs aug 2012, tillverkas under vintern så att det är klart mars 2013 och monteras april 2013.

·         Ny ränna byggs april-juni 2013.

Målsättningen var att ha sågen driftklar till fäboddagen 2013.

Tillverkning av vattenhjulet beställdes av Hålls Snickeri på Sollerön. Ekaxel

beställdes av Stängsel och Skogsteknik i Linköping. För rivning, montage av

axel och vattenhjul samt byggande av ny ränna anlitades Gruddbo

Timmerstugor på Sollerön.

 

4.2 Arbeten hösten 2012

 

Under hösten 2012 utfördes följande arbeten:

·         Virket för renoveringen sågades, torkades, hyvlades, impregnerades och kördes till Mångberg.

·         Befintlig ränna, axel och vattenhjul dokumenterades med ritningar.

·         Rännan revs och materialet slängdes i container för borttransport av SITA.

Arbetet utfördes till större delen som eget arbete inom fäbodlaget.

·         Vattenhjul och axel demonterades med hjälp av mobilkran.

·         Vattenhjulet fraktades till Hålls Snickeri på Sollerön, som skulle göra det nya vattenhjulet.

·         Stommen för den nya rännan byggdes upp.

·         Ny plankbotten på mark nedströms vattenhjulen utfördes.

·         Den nya rännans inplankning blev delvis klar.

 

 

Foto 9 Arbete utfört under hösten 2012.             Foto 10 Arbete utfört under hösten 2012. Den

Den nya rännans stomme uppströms ifrån.            nya rännans stomme nedströms ifrån. Jan 2013

jan 2013.

En lägesrapport lämnades 2012-12-18 till Länsstyrelsen.

4.3 Arbeten 2013

 

Under vintern 2012-13 anskaffades den nya axeln från en leverantör i Linköping. Se Foto 11 och 12

nedan.

 

  

Foto 11 Ekstocken före sågning. Feb 2013.                       Foto 12 Sågning av ekstocken.

 

Under våren 2012 levererades axeln till Mångberg. En ny yttre lagertapp tillverkades och monterades på axeln yttre ände. På den inre änden återmonterades den gamla vevslängan.

 

Arbetet gjordes som eget arbete av medlemmar i fäbodlaget, huvudsakligen Stefan Wikestedt. Se Foto13 – 18 nedan.

 

 

Foto 13 Stefan Wikestedt monterar den nya       Foto 14 Ursparning för infästning vevslänga.

            yttre axeltappen. 8 juli 2013.                              20 juli 2013.

 

Foto 15  Börje Andersson och Stefan Wikestedt  Foto 16 Vevslängan monterad. 29 juli 2013.

            lägger vevslängan i dess ursparning.               

            21 juli 2013.

 

 

Foto 17 En ny axel tillverkades också för kugg-  Foto 18 Färdig axel med yttre lagertapp till

            hjulet som drar kättingen som spelar                    vänster och vevslängan till höger.

            in stockarna i sågen. 23 sep 2013.

 

Tyvärr blev arbetet med vattenhjulet försenat pga problem med tillgängliga virkesdimensioner. Nytt virke i form av lärkträ fick beställas.

 

Eftersom den nya axeln med vattenhjul måste lyftas på plats med mobilkran, innan rännan kunde göras färdig, blev arbetet med rännan därmed försenat.

 

Slutredovisning till Länsstyrelsen bedömdes inte hinnas med under september, som föreskrivits i länsstyrelsens tilldelningsbeslut, varför begäran om uppskov t o m november insändes 2013-08-17.

 

Vattenhjulet blev klart i mitten av augusti, se foto 19 och 20 nedan.

 

 

 

Foto 19 Arne Håll med det av honom tillverkade Foto 20 Det nya vattenhjulet. 2013-08-16.

            nya vattenhjulet. 2013-08-16.

 

Montaget av axel med vattenhjul gjordes med hjälp av mobilkran den 21 aug 2013. Se foto 21 – 26 nedan.

 

 

Foto 21 Mobilkranen uppställd. 21 aug 2013.         Foto 22 Axel och vattenhjul svävar högt i

                                                                         skyn. 21 aug 2013

 

 

Foto 23 Axel med vattenhjul på väg mot            Foto 24 Axel med vattenhjul på väg att läggas

            rännan. 21 aug 2013.                                        ner i det yttre lagret. 21 aug 2013.

 

 

Foto 25 Vevslängan i sitt lager.                           Foto 26 Inre axelände på plats i sitt lager. 

             2 sep 2013                                                 Ringen på axeln används för att spela

                                                                              tillbaka stockmatningen. Jfr foto 33.

 

 

Foto 27 Inre delen av axeln. 21 aug 2013.          Foto 28 Yttre delen av axeln.  2 sep 2013.

 

Arbetet med rännan kunde nu återupptas och rännan färdigställdes under september. Nedan redovisas med ett antal foton det färdiga arbetet med ränna och vattenhjul.

 

 

Foto 29 Färdig ränna.  12 okt 2013.             Foto 30 Rännan nedströms ifrån.  12 okt 2013.

 

  

Foto 31 Det nya vattenhjulet med yttre lager.   Foto 32 Vevslängan. Till vänster syns del av

12 okt 2013.                                               spelet, som drar in stockarna i sågen. 12 okt 2013.

 

 

Foto 33 Kätting för att spela tillbaka stock-      Foto 34 Spelet, som drar in stockarna i sågen.

matningen. 12 okt 2013.                                                 12 okt 2013. Jfr foto 17.

 

Bortforsling av rivnings- och överskottsmaterial utfördes genom eget arbete. Se Foto 23-24 nedan.

Foto 35 Bortforsling av virke från den gamla     Foto 36 En del torrt icke impregnerat virke

rännan genom eget arbete. 14 okt 2013.             kunde brännas. Övrigt virke kördes till åter-

                                                                       vinningsanläggningen i Mora. 14 okt 2013.

5.  Slutbesiktning

Slutbesiktning genomfördes 2013-11-01, varvid entreprenaden godkändes. Se bifogat slutbesiktningsprotokoll. Vid slutbesiktningen återstod att utföra tak över axeländarna, som sticker ut utanför rännan.

Det beslöts att även utföra tak över stockändarna, som också sticker ut utanför rännan, detta för att förlänga livslängden. Vidare återstod att utföra spjälgaller i rännan. Foton av ränna med dessa åtgärder genomförda redovisas som foto 37 – 40 nedan.

 

Foto 37 Rännan kompletterad med tak över        Foto 38 Taken ur en annan vinkel. 17 nov 2013

axeländar och stockändar. 17 nov 2013.

 

 

 

Foto 39 Spjälgallret. 17 nov 2013.                     Foto 40 Taken över axeländarna.

                                                                                Städning återstår.

6. Ekonomi

Projektet har kunnat genomföras i princip inom planerad kostnadsram. De faktiska kostnaderna uppgår till 403 975 kr. Till detta kommer värdet av eget arbete 50 050 kr och värdet av eget material 69 000 kr.

 

 

2013-11-24

Mångbergs och Holens fäbodlag

Håkan Bond