MÅNGBERGS OCH HOLENS FÄBODLAG        

Projektredovisning för renovering av södra bron i Mångbergs fäbodar 2021

1.            Anläggningar inom området

Dammen i Mångbergs fäbodar och området kring dammen sköts av Mångbergs och Holens fäbodlag. Dammen är sommartid en mycket livligt frekventerad badplats, till stor del även av folk utifrån, dvs sådana som inte har fritidsboende i Mångberg. Vandringsleden Siljansleden går förbi dammen och över bron vid dammens södra ände. Motionsloppet Fäbodlunken går också över bron.

Inom området finns nedanstående anläggningar, varav flera kulturhistoriska, uppförda och/eller restaurerade av fäbodlaget. Se även karta i Bilaga 1.1.

§  Dammbyggnad med flodutskov, skibord och intag till sågränna. Dammen byggdes i sitt nuvarande läge på 1860-talet. Tidigare hade en damm funnits ca 50 m längre uppströms. Dammens flodutskov byggdes om 1974 och resterande dammdel 1977. Vänster (väster) anslutningsdamm kompletterades med stödbank 2014. 2019 förstärktes dammens vänstra (västra) del och 2020 byggdes höger (öster) anslutningsdamm om.

§  Vattendriven såg. Sågen är från 1870-talet, var i drift till 1930-talet och restaurerades 1982-83. Sågränna och vattenhjul renoverades sedan på nytt 2012-13. Sågen demonstrationskörs varje år.

§  Festplats med majstång, dansbana, kiosk och pilkastningsstånd. Alla byggnaderna är timrade.

§  Samlingslokal (Mångbergsstugan) med tillhörande dusch-, bastu- och förrådsbyggnad. Byggnaderna har övertagits från Sollerö IF och har renoverats av fäbodlaget för stora kostnader.

2.            Befintlig bro

Vid dammens södra ände finns sedan gammalt en bro. Bron var från början en ren träkonstruktion med ovanliggande träfackverk, men byggdes på 1950-talet om till en stålbalksbro med trädäck, eftersom den gamla bron havererat i samband med en timmertransport. Bron används numera bara för gång- och cykeltrafik, men är en del av den gamla miljön kring dammen och mycket viktig för tillträde till området vid dammen från större delen av fäboden. Bron har under senare år varit i stort behov av renovering. Landfästena har underminerats och en kraftig sprickbildning i det västra landfästet har gjort att en del av det landfästet riskerat att falla ut i vattnet och upplaget för en av brobalkarna därmed försvinna, vilket i sin tur skulle fått en del av bron att rasa. Även brobanans trädäck och räcken behövde renoveras.

Södra bron före renovering. Det spruckna västra landfästet till höger i bild.

3.      Bidragsansökningar

Under flera år sökte Mångbergs och Holens fäbodlag bidrag till renovering av bron på olika håll och 2020-05-25 fick vi beskedet att vi beviljats bidrag ur Siljans regleringsfond med 315 000 kr. Arbetet skulle vara slutredo­visat senast 2021-09-30.

4.      Planerade åtgärder

Planerade åtgärder var att båda de befintliga landfästena skulle gjutas in med ny betong. Grundsulor skulle utföras av platsprefabricerade betongelement för att undvika undervattensgjutning. Brons överbyggnad skulle demonteras inför betongarbetena. Stålbalkarna skulle återanvändas, medan trädäcket och räckena skulle utföras av nytt virke.

5.      Genomförande

5.1     Rivning av befintlig bro

Den befintliga bron revs 2021-03-25. Räckena demonterades och träfarbanan kunde sedan i sin helhet dras iland med en skogstraktor.

En bild som visar träd, utomhus, himmel

Automatiskt genererad beskrivning

Brobanan dras iland i ett stycke med skogstraktor.

Stålbalkarna demonterades sedan med hjälp av en grävmaskin.

En bild som visar utomhus, vatten, natur, damm

Automatiskt genererad beskrivning  En bild som visar text, träd, utomhus, transport

Automatiskt genererad beskrivning

Stålbalkarna frilagda.                                                     Demontering av stålbalkarna med grävmaskin.

5.2     Grundsulor

För att undvika undervattensgjutning för landfästena utfördes grundsulor som platsprefabricerade betongelement.

De platsprefabricerades grundsulorna utfördes till stor del genom ideellt arbete under april.

En bild som visar utomhus, träd, himmel, gräs

Automatiskt genererad beskrivning  En bild som visar träd, utomhus

Automatiskt genererad beskrivning

Armeringskorgarna lyfts på plats.                                          Gjutning av grundsulor.

En bild som visar träd, utomhus, mark, stol

Automatiskt genererad beskrivning  En bild som visar utomhus, person

Automatiskt genererad beskrivning

Montering av uppstickande armering.                                 Avformat.

5.3     Landfästen

Den 17 maj påbörjades arbetet med montage av grundsulorna. De befintliga landfästena visade sig då vara så dåliga att de måste schaktas bort och utformningen av de nya landfästena modifieras till lådor utan botten som fylls med friktionsmaterial.

En bild som visar träd, utomhus, vatten, grävmaskin

Automatiskt genererad beskrivning  En bild som visar utomhus, träd, transport, grävmaskin

Automatiskt genererad beskrivning

Grundsulorna lyfts på plats.                                                      Finjustering av grundsulorna.

Grundsulorna lyftes på plats med grävmaskin, sedan de fraktats över till östra sidan. Botten jämnades av till rätt nivå med makadam. Tyvärr var vattenföringen relativt hög, varför grundsulorna fick grundläggas något högre än planerat.

En bild som visar mark, utomhus, natur, jord

Automatiskt genererad beskrivning  En bild som visar utomhus, träd, gräs, vatten

Automatiskt genererad beskrivning

Justering och avvägning av botten för grundsulorna.   Alla grundsulorna utlagda.

När alla grundsulorna lagts ut kunde formsättnings- och armeringsarbetet utföras.

En bild som visar träd, utomhus, mark, natur

Automatiskt genererad beskrivning  En bild som visar utomhus, träd, himmel, vatten

Automatiskt genererad beskrivning

Formsättning västra landfästet påbörjad.                         Fortsatt formsättning och armering västra landfästet.

Gjutning av västra landfästet fick göras med betongpump från östra stranden, eftersom vägbanken på västra sidan inte tålde lasten från en betongbil. Gjutningen gjordes 1 juni.

En bild som visar utomhus, behållare

Automatiskt genererad beskrivning   En bild som visar träd, utomhus, himmel, växt

Automatiskt genererad beskrivning

Armering västra landfästet. Observera balkupplagen.  Gjutning västra landfästet med pump från östra sidan.

Formrivning av det västra landfästet utfördes genom ideellt arbete 5 juni.

En bild som visar träd, utomhus

Automatiskt genererad beskrivning  En bild som visar vatten, utomhus, gräs, med utsikt över

Automatiskt genererad beskrivning

Formrivning västra landfästet genom ideellt arbete.      Formsättning östra landfästet.

Det östra landfästet göts 14 juni med ränna.

En bild som visar träd, utomhus, gräs, klippa

Automatiskt genererad beskrivning

Västra landfästet fyllt med sten och grus. Östra landfästet klart för gjutning.

En bild som visar utomhus, träd, himmel, vapen

Automatiskt genererad beskrivning

Gjutning östra landfästet kunde göras med ränna.

Även formrivningen för östra landfästet utfördes genom ideellt arbete, vilket skedde 19 juni.

Landfästena fylldes med sten och väggrus. Fiberduk lades mellan stenarna och gruset.

En bild som visar vatten, utomhus, kant, järnvägsspår

Automatiskt genererad beskrivning

Östra landfästet avformat.

En bild som visar utomhus, träd, vatten, omges

Automatiskt genererad beskrivning

Östra landfästet fyllt med sten. Efter utläggning av fiberduk kompletterades med väggrus.

5.4     Stålbalkar

De två mellersta stålbalkarnas överflänsar visade sig vara rostskadade i anliggningsytorna mot träöverbyggnaden. Balkarna förstärktes därför genom påsvetsning av plattstål. Balkarna återmonterades sedan med den tidigare underflänsen uppåt för att få en slät yta mot den nya överbyggnaden. Svetsförstärkningen medförde dock att balkarna slog sig, vilket fick kompenseras genom urskärningar av träöverbyggnadens undre lager.

En bild som visar träd, gräs, utomhus, park

Automatiskt genererad beskrivning  En bild som visar gräs, utomhus, träd, spår

Automatiskt genererad beskrivning

Förstärkning stålbalkar med plattstål.                                  Endast de två mellersta balkarna var rostskadade.

Balkarna rostskyddsmålades runt om.

En bild som visar träd, utomhus, skog, av trä

Automatiskt genererad beskrivning      En bild som visar träd, gräs, utomhus, föremål utomhus

Automatiskt genererad beskrivning

Förstärkning balkar och gjutning östra landfästet.         Målning balkar.

Balkarna lyftes på plats med grävmaskin.

En bild som visar träd, utomhus, gräs, grävmaskin

Automatiskt genererad beskrivning  En bild som visar utomhus, mark, person, person

Automatiskt genererad beskrivning

Montage balkar med grävmaskin.                                         Balkupplag i form av ursparningar i frontväggarna.

Balkarna ligger i ursparningar i landfästenas frontväggar på glidlager av Robalon. Balkarna är även styrda i sidled med Robalon vid underflänsarna och vinkelstål vid överkant liv.

En bild som visar träd, utomhus, himmel, grävmaskin

Automatiskt genererad beskrivning

Fjärde balken monteras.

En bild som visar gammal

Automatiskt genererad beskrivning

Balkarna ligger på glidlager av Robalon och är även styrda i sidled med Robalon och vinkelstål.

 

5.5     Träöverbyggnad

På stålbalkarna utfördes en överbyggnad av tryckimpregnerat virke 2½”x 6” i två lager. Det undre lagret tvärs balkarna och det övre lagret längs bron.

En bild som visar utomhus, mark, träd, gräs

Automatiskt genererad beskrivning

Montage träöverbyggnad påbörjad.

En bild som visar utomhus, vatten, person

Automatiskt genererad beskrivning

Undre lagret nästan klart.

 

En bild som visar träd, himmel, utomhus, vatten

Automatiskt genererad beskrivning

Även övre lagret klart så när som på plankor på högkant vid broändarna.

En bild som visar träd, utomhus, himmel, natur

Automatiskt genererad beskrivning

Plankorna vid broändarna monterade och montage räckesstolpar pågår.

 

En bild som visar person, träd, utomhus, person

Automatiskt genererad beskrivning

Räckesståndarna i form av 2 st 2½x5” fästes i plattstål svetsade i stålbalkarna. Plattstålen frästes in i den ena regeln. Ståndarna monterades med ca 1 cm spel mot underlaget.

Mellan stolpar och överliggare monterades papp för att skydda ändträet.

 

En bild som visar träd, utomhus, mark, person

Automatiskt genererad beskrivning

Montering överliggare och borrning för yttre stolpar.

En bild som visar träd, himmel, utomhus, flod

Automatiskt genererad beskrivning

Färdig bro.

5.6     Avslutande markarbeten

Arbetet avslutades med att väggrus och matjord lades ut på östra sidan och väggrus på en lång sträcka på västra sidan. Arbetet utfördes 5 juli och därmed var projektet färdigställt.

En bild som visar träd, utomhus, mark, himmel

Automatiskt genererad beskrivning

Utläggning matjord på östra sidan.

En bild som visar träd, utomhus, gräs, flod

Automatiskt genererad beskrivning

Matjorden krattad.

 

En bild som visar träd, utomhus, grävmaskin, transport

Automatiskt genererad beskrivning

Utläggning väggrus på östra sidan.

En bild som visar träd, utomhus, mark, av trä

Automatiskt genererad beskrivning

Grusfyllningen klar och stenblock utlagda för att förhindra biltrafik över bron.

 

En bild som visar träd, himmel, utomhus, flod

Automatiskt genererad beskrivning

Färdig bro från uppströmssidans högra strand.

En bild som visar träd, utomhus, klippa, flod

Automatiskt genererad beskrivning

Färdig bro från uppströmssidans vänstra strand.

 

6.       Invigning

Den färdiga bron invigdes 18 juli med tal av fäbodlagets ordförande Mats Seyffarth, bandklippning av Håkan Bond och Kjell Lindström och överlämnande av gåvor, bl a en bromodell, till Håkan Bond.

En bild som visar träd, utomhus, mark, himmel

Automatiskt genererad beskrivning

Mats Seyffarth blåser en fanfar i näverluren och Håkan Bond har fått saxen för att klippa bandet.

En bild som visar utomhus, mark, person, träd

Automatiskt genererad beskrivning

Kjell Lindström och Håkan Bond hjälps åt att klippa bandet.

7.       Kostnader

Kostnaderna för renoveringen har uppgått till följande:

Anmälan vattenverksamhet till Länsstyrelsen                                                                                                                      1 660 kr

Trapps Gräv & Bygg AB. Markarbeten, fyllningsmaterial och betongleveranser.              166 939 kr

Skoglunds Bygg AB. Formsättning, armering och gjutning. Utförande överbyggnad.     340 789 kr

ES & CO AB. Förstärkning och målning stålbalkar.                                                                             35 678 kr

Lindroths Trä AB. Leverans tryckimpregnerat trä för överbyggnad.                                          33 176 kr

Vulk & Montage AB. Robalon till balkupplag.                                                                                        1 870 kr

Summa kostnad                                                                                                                                           580 112 kr

Utöver detta har över 400 tim ideellt arbete lagts ned. Se Bilaga 1.3.

8.           Finansiering

Projektet har till stor del finansierats genom bygdemedel, som beviljats ur Siljans regleringsfond med 315 000 kr. Insamling av bidrag från medlemmar i Mångbergs och Holens fäbodlag och från andra intresserade har inbringat drygt 125 000 kr. Resterande medel har tagits ur fäbodlagets kassa. Ansökan om bidrag har även gjorts till markägaren Sollerö Gemensamhetsskog/Sollerö Jordägare, men än så länge utan resultat.

Kostnaden har kunnat hållas nere genom sponsring av markentreprenören Trapps Gräv & Bygg AB, byggentreprenören Skoglunds Bygg AB, betongleverantören Swerock AB, fyllningsmaterialleverantören
Boggs Grus AB och smidesentreprenören ES&CO AB med totalt drygt 40 000 kr.

 

2021-09-12

för Mångbergs och Holens fäbodlag

namnteckn

Håkan Bond

 

Bilagor    Bilaga 1  Karta,  Bilaga 2         Ritningar