Mångbergsdammen

Stödbank vänster dammdel

Dokumentation av utförande

Bakgrund

Vänster dammdel har haft en mycket brant nedströmsslänt. Blocken i slänten har börjat

röra på sig och ett mindre läckage har kunnat observeras. För att säkerställa släntens

stabilitet och förhindra att bakåtskridande erosion uppstår vid ett eventuellt ökat läckage

har en stödbank utförts. Stödbanken byggdes upp med successivt grövre filter upp-

ströms ifrån, så att materialtransport förhindras vid eventuell genomströmning.

Genomförande

Av säkerhetsskäl måste vattennivån i dammen hållas så låg som möjligt vid utförandet av

stödbanken. Arbetet utfördes därför vid en tidpunkt, 2014-05-19 o. 20, när vattenföringen

i Mångån var relativt låg. Alla sättar i utskovet togs upp.

Arbetet utfördes av Johan Trapp och Hans Eriksson. För projektering och byggledning

svarade Håkan Bond. Arbetsbeskrivning och ritning redovisas sist i detta dokument.

Arbetet inleddes med att brunnen, som samlar upp det vatten från rännan, som ger

omsättning i vattenspegeln nedströms dammen, flyttades nedströms åt för att inte hamna

inne i den nya stödbanken.

 

 

Befintlig slänt. Brunn med utloppsledning frilagd.

 

 

Brunnen lyfts till nytt läge. Observera den             Brunnen i nytt läge.

branta slänten

 

Därefter schaktades den befintliga slänten ner till lutning ca 1:1,3.

 

 

Slänten bestod av en blandning av sten och          Stenarna sorterades ur så långt möjligt vid

jord.                                                                   schaktningen för senare användning.

 

 

Stenar som sorterats ur.                                       Schakten nästan klar

 

När schakten var klar kunde finfiltret läggas ut.

 

 

Finfiltret (grusig sand) anländer.                            Släpet tippas av.

 

 

Slänten bestod av en blandning av sten och          Stoppning under betongväggen.

jord.

 

När finfiltret lagts ut var det dags för grovfiltret.

 

 

Grovfiltret (makadam) anländer.                            Start utläggning grovfilter.

 

 

Utläggning av grovfilter.                                       Utläggning av grovfilter.

 

På grovfiltret lades en stenpäls.

 

 

Stenläggning påbörjad.                                        Stenarna kunde, när så erfordrades,

                                                                         hanteras med grip på grävmaskinen.

 

 

Fortsatt utläggning grovfilter.                                Stenutläggning.

 

 

Komplettering med sten från Ånåknibåkk.        Fortsatt stenläggning.

 

När stenpälsen var utlagd jämnades dammkrönets överyta av. Slänten nedströms

Återställdes efter den hylla, som schaktats i slänten för stödbenen till den mobilkran som

användes vid demontering av den gamla axeln med vattenhjul och montering av ny axel

med nytt vattenhjul.

 

 

Dammkrönet jämnas av.                                      Slänten nedströms återställdes efter den hylla,

                                                                         som schaktats ut för mobilkranens stödben

                                                                         vid demontage och montage av vattenhjulet.


Färdig stödbank.

 

 

Färdig stödbank och ränna.

 

 

Text och foto: Håkan Bond

 

Mångbergsdammen

 

Stödbank vänster dammdel

 

Arbetsbeskrivning

 

Bakgrund

 

Vänster dammdel har en mycket brant nedströmsslänt. Blocken i slänten har börjat röra på

sig och ett mindre läckage kan observeras. För att säkerställa släntens stabilitet och

förhindra att bakåtskridande erosion uppstår vid ett eventuellt ökat läckage ska en

stödbank utföras. Stödbanken byggs upp med successivt grövre filter uppströms ifrån,

så att materialtransport förhindras vid genomströmning.

 

Genomförande

 

1.    Vattennivån i dammen skall vara så låg som möjligt, dvs ligga strax över tröskeln i

utskovet, vid arbetets genomförande. Alla sättar ska vara upptagna.

 

2.    En slits schaktas först i slänten för att klarställa vilket material som finns i dammens

nedströmsdel.

 

3.    Slänten schaktas sedan ner till lutning ca 1:1,3 enligt ritning. Materalet sorteras, så

att stenblocken kan återanvändas. Schakten ska nå in till material utan tomrum.

Schakten görs till ca 0,5 m under markytan nedströms. Den får dock inte utföras så

att den riskerar att underminera betongkonstruktionerna.

 

4.    På slänten och botten närmast slänten läggs först finfilter i form av sandigt grus

(fraktion 0-20 mm). Tjocklek ca 400 mm mätt vinkelrätt mot slänten och botten.

 

5.     Utanpå finfiltret läggs grovfilter av makadam (fraktion 32-64 mm). Tjocklek ca 400

mm mätt vinkelrätt mot slänten och botten.

 

6.     Dammtån täcks sedan med sten i två lager. Den sten som schaktats bort återanvänds

och ytterligare sten anskaffas om så erfordras.

 

7.     Den övre slänten kan bestå av makadam, men helst bör den av bl a estetiska skäl

täckas med ett lager sten.

 

Mångberg 2014-05-03

 

Håkan Bond