MÅNGBERGSDAMMEN

Projektredovisning reparation av höger anslutningsdamm 2020

1.   Historik


I Mångån anlades tidigt ett antal dammar för att tillvarata vattenkraften för drift av kvarnar, tröskar och sågar. I Mångberg har funnits en damm sedan mycket lång tid tillbaka. Den sannolikt äldsta dammbyggnaden låg ungefär vid den stenkista, som finns mitt i den nuvarande dammen. År 1860 byggdes en ny damm i nuvarande läge, men redan 1872 byggdes den östra delen om för att bli mer lämpad för flottning. Flottningen pågick sedan till mitten av 1950-talet. 1921 byggdes flodutskovet om på nytt, se nedanstående bild.

  Gammal bild nedströms ifrån och bild från renovering flodutskovet 1921.

1973 bildades Mångbergs och Holens Fäbodlaget med ändamål att bl a bevara Mångbergs-dammen. Stenkistorna i flodutskovet var då på väg att deformeras så att det inte längre skulle
gå att ta upp sättarna för reglering av avbördningen. Flodutskovet byggdes om 1974 med i
princip samma mått som befintligt, men med betongväggar. 1977 byggdes skibordet om.

1982-83 renoverades den vattendrivna sågen och den har sedan dess varje år demonstrations-
körts i samband med fäboddagar i Mångberg. Ett antal reparationsåtgärder har genom åren
fått utföras för sågen såsom byte av axlarna för vattenhjulen, utförande av nytt underfallshjul
och ny sågränna.

2014 utfördes en stödbank nedströms vänster anslutningsdamm och 2019 förstärktes vänstra delen av dammen genom att en ny tätningslinje av plastspont och betong utfördes uppströms befintlig damm och förankrades i densamma. 2017 renoverades en gammal trösklada
nedströms sågen.

2.   Sjunkhål

Den 5 juli i år 2020 upptäcktes ett sjunkhål i höger anslutningsdamm alldeles nedströms spelet för hantering av sättarna i flodutskovet. Hålet var så djupt att ett spett kunde föras ner i nästan hela sin längd.

 
Sjunkhålet var så djupt att nästan hela spettet rymdes.

För att förhindra fortsatt skadeutveckling och därmed risk för dammras beslöts att ta upp samtliga sättar i flodutskovet och plankorna i skibordet och intaget till sågrännan och därmed tömma dammen. En provisorisk lagning gjordes genom att fylla sjunkhålet med morän. Det var dock uppenbart att en permanent åtgärd omgående var nödvändig, eftersom man i sjunkhålet kunde se vad som närmast kunde liknas vid ett stenröse och inget filter fanns mot uppströms tätjord.

3.    Åtgärd

Som permanent åtgärd beslöts att montera en plastpont Geoflex 210, dvs samma typ som användes förra året vid reparationen av den vänstra/västra delen av dammen, längs hela den högra anslutningsdammen. Kring plastsponten packas tätjord och nedströmsslänten flackas ut.

Åtgärderna redovisas på ritningar i Bilaga 1.

4.    Arbetsutförande

Reparationsåtgärderna utfördes under perioden 4 – 21 augusti 2020. Innan åtgärderna påbörjades hade de stora björkar och granar som växte på och nedströms dammen tagits bort.

 
Höger anslutningsdamm före avverkning av träden.       Stubbarna grävdes upp och kördes bort.

Arbetet påbörjades genom utförande av fångdammar av träspont och morän för att kunna installera plastsponten och fyllningen kring denna i torrhet.

 
Utförande träspontfångdamm.                               Spontfångdamm och moränfångdamm.

När fångdammarna var byggda kunde den gamla dammen börja schaktas bort för installation av plastsponten. Den gamla träsponten vid anslutningen till höger pelare visade sig vara kraftigt rötskadad, som framgår av nedanstående bilder. Läckage genom den murkna sponten var sannolikt orsaken till sjunkhålet.

 
Den gamla träsponten var murken.                        Rivning av gammal murken spont.

Schaktning för och montage av plastsponten utfördes successivt från höger pelare. Sponten fästes mot höger pelare med plattstål och mellanlägg av Syncoflex. Uppströms och nedströms om sponten packades tätjord. Packning skedde dels med padda, dels med platta monterad på bilhammare. Den senare för att komma åt att packa tätt intill spontplankens kontur.

 
Första spontplankan fixeras mot           Fortsatt spontmontage. Pumpbrunn för länshållning.
betongen med mellanlägg av Syncoflex.

 
Spontplankorna monterades från         Packning intill spontplankor med platta monterad på
grävmaskinens skopa och kunde         bilhammare.
slås ner några decimeter.

 
Packning av tätjord i pelaren.                                Påbörjande av erosionsskydd uppströms.

När sponten var färdigmonterad och packning av tätjord kring den färdigställd, formades uppströmsslänten och försågs med erosionsskydd av övergångslager och stenblock. Därefter kunde fångdammen rivas.

 
Övergångslager och stenblock på                          Fångdammen rivs.
uppströmsslänten.

Nedströmsslänten formades delvis med morän från fångdammen och kläddes med filter, övergångslager och stenblock för att uppfylla kriterierna för genomströmningskapacitet.

 
Filter, övergångslager och stenblock på                Färdig nedströmsslänt.
nedströmsslänten.

Ett nytt fundament för spelet för hantering av sättarna göts i två etapper. I den första etappen fylldes en i dammkrönet uppschaktad grop med betong och uppstickande armering. I den andra etappen göts den övre formsatta och armerade delen av fundamentet.

När betongen härdat en vecka kunde spelet tas i drift och dammen därmed på nytt fyllas upp. För att inte torrlägga fåran nedströms och därmed skada fisken i ån nedströms måste uppfyllnaden ske genom att varje sätt sattes i först sedan föregående sätt överströmmats ett antal timmar. P g a den mycket låga vattenföringen tog uppfyllnaden därmed flera dagar.
Första gjutetappen för spelfundamentet.Dammen före uppfyllnad.Uppströmsvy höger anslutningsdamm efter uppfyllnad.Gjutning av andra etappen.Spelet monterat och dammen under uppfyllnad.Uppfylld damm.

5.    Kostnader

Kostnaderna för ombyggnaden har uppgått till följande:
Schaktning, fyllning m m:               188 418 kr
Morän för fångdamm och damm:      22 899 kr
Tätjord, filter och övergångslager:    31 250 kr
Plastspont:                                         56 256 kr
Träspont:                                            7 125 kr
Vägplåtar:                                           8 990 kr
Övrigt material:                                     634 kr
Summa kostnad:                           315 572 kr
Utöver detta har ca 250 tim ideellt arbete lagts ned.

6.    Finansiering

Projektet har till stor del finansierats genom insamling av bidrag från medlemmar i Mångbergs och Holens fäbodlag och från andra intresserade. Totalt har hittills ca 160 personer bidragit med 165 000 kr, vilket visar det stora engagemang som finns för dammen. Resterande belopp har tagits ur fäbodlagets kassa.

Kostnaden har kunnat hållas nere genom sponsring av markentreprenören Trapps Gräv & Bygg AB, tätjords- och grusleverantören Boggs Grus AB, moränleverantören Dalafrakt AB, träspontleverantören Lindroths Trä AB, plastspontleverantören BAT Cofra AB samt betong- och armeringsleverantören Skoglunds Bygg.2020-09-21
Mångbergs och Holens fäbodlag genom
  
Håkan Bond


Bilaga 1
Ritning 1 Fångdamm. Plan och tvärsektion
Ritning 2 Ombyggnad damm. Plan.
Ritning 3 Ombyggnad damm. Sektioner.